آثار شتر به همراه مرد راهنما که شتر با بار را هدایت میکند

🔵 یک شتر و پالان…
🔺 یک چوب دستی دردست انسان..
خود انسان…
🔺 و ریسمان متصل به شتر و انسانی که در تصویر میبینید…
🔺 اگر چنین تصویری به تعداد چند شتر و انسان بود میشد محل گذر کاروانیان و در نزدیکی باید کاروانسرایی میبود.
🔺 ولی یک شتر با بار و یک انسان نماد وجود یک دفینه میباشد..
از پای انسان مشخص است که در حال حرکت هستند یعنی نقطه اصلی با نماد فاصله دارد..
🔺 شکل پشت کوهان هم نماد مال هست وهم اشاره به پلمپ دارد ..نه طبق تفسیرهای معمول که به تپه اشاره میکنند. حالت دایره ای شکل وایجاد شیار روی کوهان اشاره به ورودی مسدود و پلمپ در نزدیکی دارد..
🔺 ومورد بعدی باید دانست که اولویت بین انسان است یا شتر ؟؟بله انسان در تفسیر ارزشمندتراست پس جهترو انسان نشون میده.. مورد بعد چوب دستی انسان است که بر خود انسان و شتر اولویت دارد ،پس جهت دهنده میشه چوب دستی.. پس جهت چوب دستیرو بگیرید و دنبال ورودی مسدود در نهایت ده قدمی باشید .. شاید نمادی درجهت اشاره چوب دستی وجود داشته باشد که اون نمادهم جهت دهنده باشه پس درست به دیوارها توجه کنید…
🔺 و مورد خاص و جالبی که دراین تصویر وجود داره حالت ریسمان است که قطور و کشیدگی شده به پایین دارد مثل نک فلش،بررسی جهت ریسمان رو هم مد نظر داشته باشید

ganjyar.co
ganjyar.co