استودان و فلسفه آن

 

🔵 فلسفه استودان در دوره ساسانیان
آب وباد وآتش و خاک نباید آلوده بشه،وخب مرده شیرابه داره میرفت توی زمین وخاک وآب زیرزمین آلوده میشد … خب چیکارمیکردن؟

🔺 میومدن در خم بزرگ با قطربالا میذاشتند تا اون شیرابه وارد خاک نشه یا استودان که دربالای کوه محیطی دایره ای یک چاه درمرکز،یک ساختمان برای کارکنان،پله هم وجودداشته،سنگ بستن اسب هم وجود داشته،چشمه در فاصله ۱۵۰ متریش بوده وفاصله تا شهرقدیمی ۳۰۰۰متر بوده

🔺 میبردن اونجا وطی یک مراسمات خاص حیوانات وحشی مثل لاشخور ودرندگان در نیم ساعت همه بدن رو میبردند بجز استخوانها
استخوان ها هم درچاه مرکز استودان ریخته میشده
دوره ساسانی مذهبی ترین دوره حکومت کشور عزیزمان بوده
🔺 مغ ها در امور جزیی مردم دخالت داشتند.

 

 

ganjyar.co

ganjyar.co