اسرار نظامی و دفینه

 

🔵 به تصویر مورد نظر دقت کنید کروکی وبقول معروف نسخه های کارهایی اغلب برروی سنگها ایجاد میشدند

🔺 مثل تصویر مورد نظر، سازه های دولتی ونظامی نسخه دار برخی از آنها قسمتی از نسخه درمحیط و بر روی سنگ یا صخره ها که مقاوم ترین نسخه بحساب میومدن ایجاد میشدن

🔺 یک تصویر نشان از یک تپه ای دست ریز رو داره که سازه ای در داخل آن ایجاد شده است

🔺 دوستان چنین کارهایی مربوط به کارهای حکومتی است
🔺 ببینید تراشی که در بالای سنگ ایجاد شده نشانگر تختگاهی برروی تپه هست؛
وهمچنین یک ضربدر در قسمت تراشخورده سنگ یعنی قسمت تختگاهه تپه، که جهت وقسمت ورودی برروی تپه رو نشون داده

🔺 وهمچنین اشکال درون شکل مستطیلی کاملا کروکی داخلی سازه مثل دالان،چاهها،تعداد اتاقکها وهمچنین کاربرد هراتاقک،اتاقکهای انحرافی؛راهروهای انحرافی وتله و……رو نشون میده


آموزشکده باستان شناسی جوبندگان گنج زیر نظر استاد آریوبرزن.

ganjyar.co

ganjyar.co