اشیاء اتیقه و کارشناسی آنها

جوابیه کارشناسی اجناس

کار ی زیبا از هنرمندان جاعل ما😐


این هم از حضرت نوح سوار بر کشتی و تعدادی از حیوانات ….😂😂


@sangsaroj👈