بشقاب شیشه ایی هخامنشی

بشقاب شیشه ایی مربوط به دوره هخامنشی که در دست یک خانواده انگلیسی بود و در حراجی کریستی لندن که به فروش گذاشتند، دو نیم میلیون پوند قیمت گذاری شد، یعنی با توجه به قیمت پوند امروز چیزی در حدود ۵۰ میلیارد تومان😱☹️

ganjyar.co
ganjyar.co