تخت جمشید

تخت جمشید یکی از عجیب ترین سازه های دنیای باستان با ستونهایی به ارتفاع ۱۶ متر از سنگ یک تیکه و سرستونهایی با وزنی بیش از ده ها تن که دارای سالنهای متعددی  که هر کدام جهت برگزاری مراسم خاصی طراحی شده بود شاهکاری از مهندسین ایران باستان که داریوش بزرگ پانصد و خورده ایی سال پیش از میلاد دستور ساخت آنرا داد و بعد از گذشت ۲۵۰۰ سال هنوز آثار آن بخوبی پا برجاهست هرچند اگر آتش سوزی اسکندر گجستک نبود شاید هنوز هم سالم مانده بود.

در اهرام مصر نوشته اند؛ اگر برده ای مریض شد گردنش را بزنید
در دیوار چین برده ای که بیمار میشد را لای دیوار میگذاشتند
اما در تخت جمشید مزد دریافت کرده و بیمه میشدند!

????
ganjyar.co

ganjyar.co