تندیس برنزی هرکول

تندیس برنزی هرکول با قدمتی بیش از ۲۳۰۰ سال کشف شده توسط حفاران تربت جام.