تنگ برنزی ۳۴۰۰ ساله مربوط به دنیای باستان، لرستان سرزمین مفرغها

 

 

تنگ برنزی با دسته هایی به شکل یک گربه سان
قدمت : ۳۴۰۰ سال پیش
محل کشف : لکستان (لرستان) 
محل نگهداری : گالری آلبرت