جوغنهای داخل غارها و تفسیر آنها

 

پست آموزشی 👇👇👇👇👇


جوغنهایی که بر روی سقف یا دیواره غارها وجود دارند از ارزش بالایی برخوردار هستند چرا که مفهوم اینجور جوغنها چیزی بجز موارد آیینی،قبر یا کاربردی است و فقط و فقط اشاره به یک اتاق مخفی و یا پلمپی دیگر در داخل غار دارند.
حال چنانچه روی سقف باشد اشاره به اتاق یا پلمپی مخفی در کف غار دارد در بعضی موارد غار به صورت دو طبقه است و یک طبقه مخفی در زیر غار قرار دارد که اینجور روش دفینه گذاری مربوط به دستگاه حکومتی می باشد
ولی چنانچه جوغن روی دیواره غار بود داخل غار روی دیواره ها را چک کنید که صدرصد یک پلمپ پیدا خواهید کرد.


❌ دوستان اینها تماماً به واسطه تجربه شخصی و سالها زحمت به دست آمده است نه مثل دیگران که خیلی ادعای منم منم داردند و فقط اهل کپی برداری هستند،حتی دیده شده مطالبی را هم که اشتباه است کپی کرده و نشر میدهند😂