جوغن اسکنه و اشارات مربوط به رمزگشایی جوغن

 

جوغنهای خوش تراش بدون شک شاخص قبور باارزشی هستند و اسکنه ها نیز در رمزگشایی آنها نقش بسزایی دارند، ولی اینکه بعضی از این استاد نماها در مجازی میگویند فاصله بین جوغن مادر و اسکنه را اندازه گرفته و هرچند سانت بود به متر تبدیل کنید و به این شکل رمز گشایی کنید فقط نشان از این است که اینها در طول عمرشون حتی یک قبر هم باز نکرده اند.
اسکنه فوق خبر از یک نشانه بر روی زمین میدهد که قبر نزدیک به آن است حال این نشانه میتواند یک درخت کهنسال یا یک تک سنگ بزرگ یا تل خاکی یا تل سنگی باشد، به همین دلیل است که بارها دیده شده که دوستان جوغن داشتند و در مسیر اسکنه تل خاکی یا سنگی دست ساز پیدا کردند و بعد از حفاری چیزی عایدشان نشده بله دوستان نشانه ای برروی زمین ولی خود قبر بسیار زیرکانه مخفی و نقطه آخر کاملا طبیعی جلوه میکند.