جوغن شناسی و تفسیر جوغن روی دیواره، جوغن تثبیتی

مورد فوق مشکوک به جوغن تثبیتی و تایید کننمیباشد که معمولا با فاصله کمی از پلمپ و ورودی قرار می گیرند و پلمپ را به خوبی با محیط اطراف استتار کرده اند.