خنجرهای برنزی لکستان

خنجرهای مفرغی مربوط به هزاره اول قبل از میلاد، محل کشف: شهر لک نشین( دلفان ) لرستان
محل نگهداری: موزه آزاربایجان.