دعای جنش باستانی نوروز

دعای نوروز باستانی

گشت گرداگرد مهر تابناك،ايران زمين
روز نو امد و شد شادی برون زندر كمين
ای تو يزدان، ای تو گرداننده ی مهر و سپهر
برترينش كن اين گاه و اين زمين

پاينده باد ايران ??

@sangsaroj