سنگ زین یا پا لان در دفینه یابی

 

 

 

تفسیر سنگ زین یاپالان درگنج یابی
???????????

تفسیراین نمادمعمولابه چهارصورت انجام میگیرد. یک روی سنگ نشسته وروبه روی خودرانگاه کنیدچنانچه روبه روی شماکوه وصخره بودروی آن دنبال درپوشی باشیم که روی آن دارای نقطه چین است دفینه زیرآن قراردارددرحالت دوم روی سنگ نشسته ودرمقابل دیدشمابایدسنگ چین باشدآنجادنبال علاءم بعدی باشیددرحالت سوم درجهت دیدشماسنگی بزرگی یامتفاوت یاتل خاکی دیده میشودکه هدف زیر آن میباشد چهارم دربعضی ازمواردهم دیده شده که پشت سرسنگ زین علاءم دیگری مثل شکل اسب حکاکی شده روی سنگی وجودداردکه هدف زیرپای اسب میباشد‌.

امیدوارم که مفیدبوده باشد???

ودرآخرطبق معمول آرزوی ماموفقیت تک تک دوستان میباشد???

???

👇👇👇
ganjyar.co

ganjyar.co