سنگ شاخص با علائم ریز که اشاره به ورودی در شیب تپه دارد