سنگ نگهبان در گنج یابی

 

 

 

🔵 نمونه ای از سنگ نگهبان رو درمحیط میبینید
🔺 دقت کنید سنگهای نگهبان اغلب در شیب دیده میشوند
🔺 اگر متصل به دیواره ای از صخره و کوه بود یعنی هدف و استارت کار در نزدیکی خودش نهایت در پنج متری است

🔺 دوستان دقت کنید سنگهای نگهبان با توجه به محیط قرارگیری تفسیر میشوند

🔺 مثال اگر در یک محیط مقدس باشد یعنی نگهبان مکانی مقدس ، یا نگهبان مقبره

🔺 اگر در کنار یک قلعه و با ظاهر یک سرباز دیده شود به احتمال قوی نگهبان خزانه حکومتی

🔺 سنگ نگهبان با شکل انسان برای موارد مهم بکار میرفت
ولی سنگ نگهبان با شکل سگ یعنی نگهبان قبرستان
دو سمت آن پشت و جلوی آن معمولا مهم میباشد
🔺 گاهی تندیس های انسانی یک حاکم منطقه به رسم یادبود ایجاد میشد که ربطی به این مورد ندارد و کاملا فاکتورهای محیطی سنگهای نگهبان متفاوت هست.

@sangsaroj👈