سکه آتوفروت دوم

 

 

سکه نقره یک درهمی آتوفروت دوم از پادشاهان حکومت محلی پرسیت که همدوره با امپراتوری اشکانی در نواحی خوزستان امروزی حکمرانی میکردند.