سکه بابک یا پاپک ساسانی

سکه کم یاب و دیده نشده بابک یا پاپک پدر اردشیر بابکان بنیانگذار امپراطوری ساسانی