سکه بهرام ساسانی سکه خانواده

جوابیه کارشناسی اجناس


❌ سکه نقره فوق مربوط به بهرام دوم ساسانی بوده که به سکه خانواده نیز معروف است چرا که عکس نیم رخ پادشاه به همراه ملکه و ولیعهد بر روی ان ضرب شده است. البته متاسفانه سکه ارسالی جعل و فاقد ارزش تاریخی
است.❌


@sangsaroj👈