سکه مهرداد اول اشکانی و پاکر

 

یک جفت سکه نقره زیبای اشکانی مربوط به مهرداد اول و پاکر ارسالی از طرف دوستان👌👌