سکه های اشکانی (مهرداد دوم )

 

سکه نقره بسیار سالم و زیبا مربوط به مهرداد دوم اشکانی کشف شده توسط دوستان کاوشگر لکستان