سکه ۴ درهمی نقره گودرز دوم اشکانی

 

 

گودرز دوم از خاندان اصلی اشکانی نبود، بلکه پسر گیو پادشاه گرگان، که از خویشاوند و وابسته به خاندان اشکانی بود. گودرز پس از مرگ اردوان دوم، بر ضد حکومت دست به شورش زد و در سال (۴۰ میلادی) خود را شاه ایران دانست. کشمکش او با وردان یکم برای رسیدن به شاهی ادامه داشت. او سرانجام با کمک مجلس مهستان بر تخت شاهی نشست. گودرز در تاریخ اشکانیان به سخت‌گیری و خشونت معروف است. از این روی مجلس مهستان وی را شایستهٔ شاهی ندانستند و آنها مهرداد را که در روم سکونت داشت برای تصرف تاج و تخت به ایران دعوت کردند. مهرداد با سپاهی از راه ارمنستان به سوی ایران حرکت کرد و در جنگ سختی که بین قوای مهرداد و گودرز در غرب ایران روی داد مهرداد مغلوب و اسیر گردید. گودرز در سال ۵۱ درگذشت و ونون دوم بر تخت نشست.

 

ganjyar.co