علائم شناسی گنج و دفینه،علائم تطبیقی

یکی از زیباترین علایم تطبیقی