قبرهای دُلمن یا دولمن و آیین تدفین دلمن ها

 

آیین تدفین دلمن یا دولمن
اولین و قدیمی ترین ایین دفن مردگان در تمدنهای بشری
مربوط ب عصر اهن
بسیار ساده
در زمانیکه اولین جرقه های اعتقادی در انسان زده شده
ایین تدفین دولمن شروع و استارت اولیه تمامی ایینها و روشهای تدفین در اینده محسوب می شود.
دولمن با تاریخ هفت هزار ساله و عصر آهن
به معنی ستون بین اسمان و زمین برای متوفی
در این قبور اهن پوسیده و ابزار سنگی دیده می شود.

 

👇👇👇

ganjyar.co

ganjyar.co