لاپیا چیست

 

 


?لاپیا یکی از مواردی است که دوستان با جوغن اشتباه میگیرن ?
‼عزیزان توجه کنید که لاپیا یا همان جوغن طبیعی بر اثر فرسایش یا عوارض طبیعی مثل باران،یخبندان و یا ساختار خود سنگ می باشد
@sangsaroj