مقبره و قبرهای گبری و شاخص های مربوطه

 

 

جوغنهایی خوشتراش در جایگاهی عالی که شاخص قبرهایی با ارزش هستند و البته با یک قبر اتاقی که از تمامی قبرها ارزشمندتر است
یک راه باریک به محل قبرها ختم میشود که به واسطه همون راه میتوان محل قبرها را پیدا کرد
مسیر راه را با پیکان آبی مشخص کرده ایم.