نشان اسب و اسب سواردر دفینه یابی

علامت اسب و اسب سوار در گنج یابی
هرچند باید از این موضوع قافل نشویم که یکسری از نمادهایی که داخل سایتها توضیح داده شده در ایران وجود ندارد مثلا همین نماد یا نشان اسب و سوار کار به ندرت داخل ایران دیده شده.

تفسیر و رمزگشایی ????

مسیری را که اسب یا اسب سوار نگاه می کند یک سنگ هست که از طریق آن سنگ بشود به اسب سوار شد . کنار این سنگ هم ممکس است بار داشته باشد . سر اسب با دقت باید بررسی شود اگر سر اسب به خاک نگاه می کند در این صورت گنج نزدیک (خیلی نزدیک) است. ضمناً اگر سر، دم ، پاها ، گوش ها متفاوت از حالت طبیعی باشد باید سمت آنها را نیز بررسی کامل کرد.

اگر اسب یا اسب سوار مستقیم نگاه می کند مال نزدیک است. مسیری را که نگاه می کنند ،در آن مسیر دنبال یک علامت بگردید. اندام انسان اسب سوار و یا شئ ای که در دست دارد یک نشانه برای دفینه است و باید با دقت خیلی زیاد بررسی شود.

سایت باستان جویندگان گنج
???
ganjyar.co