نشان تیر و کمان در دفینه یابی

تفسیر نشان تیر و کمان در دفینه یابی

???????????

علامت تیر و کمان نخستین بار در زمان مادها برای نشان دادن یا تعیین محدوده شکار مورد استفاده قرار گرفت.
آن را نمادی از دلیری و شجاعت قلمداد میکردند.

از این علامت در زمان هخامنشیان و ساسانیان برای قبور سرداری مورد استفاده قرار گرفت.

رمزگشایی آن بدان صورت میباشد که برد مفید تیر در هنگام رهایی از کمان را تخمین زده و سپس در جهت پیکان حرکت باید کرد.

علامت بعدی میتواند تک سنگی متفاوت،
درخت کهنسال یا تل خاکی کوچک و یا چشمه خشکیده یا آبدار باشد.

اگر جهت تیر داخل صخره سنگ بود دنبال علامت ضربدر ناقص و یا سنگ صندلی طبیعی باشید.

سایت باستانی جویندگان گنج
???
ganjyar.co