نشان گوردخمه

تفسیر جوغن مربع در دفینه یابی
چنانچه جوغن مربع بر روی دیواره صخره و در ابعاد کوچک باشد اشاره به گوردخمه یا گور صخره ایی در محدوده خود دارد ولی پیدا کردن آن به این راحتی ها نیست و باید با دقت صخره های اطراف را بررسی کرده و دنبال درز و شیارهای منظمی که با گذشت زمان از هم باز شده باشند بگردید.

????
ganjyar.co
ganjyar.co
ganjyar.co