نماد رخ یا چهره در دفینه یابی

 

تفسیر نماد رخ در دفینه یابی
?????
دوستان توجه داشته باشید طبق عکس هایی که در بالا مشاهده کردید ما دو نوع نماد رخ یا چهره داریم اول نماد کوچکتر که سنگ بزرگی را به شکل رخ و کله ی آدم در می آوردند این جور نمادها مربوط به قبر یا مقبره حاکمی محلی ویا شخصی بلند مرتبه می باشد ،گمانه ی اول اطراف سنگ بررسی شود اگر سنگ روی تل خاکی یا تپه ی دستی بود ممکن است مقبره همون جا باشد در غیر این صورت هدف در جهت دید رخ می باشد،
دوم نماد چهره یا رخ بزرگ که کوه را به صورت چهره ی انسان تراش داده اند ودر جهت دید دشتی باز قرار دارد این نماد مربوط به مقبره ی پادشاه می باشد و با اعتقاد بر اینکه روح پادشاه بعد از مرگ در غالب این رخ نظاره گر سرزمین اش خواهد بود مقبره ودفینه ی پادشاه توسط مهندسین باستانی به صورت بسیار حرفه ای در زیر کوه طراحی ومخفی شده است که دسترسی به آن از توان هر کسی خارج است

سایت باستانی جویندگان گنج

ganjyar.co