نماد سگ در دفینه یابی

تفسیر نماد سگ در دفینه یابی
???????????

دوستان توجه داشته باشید در ایران در ادوار زیادی ازنما دسگ استفاده میشده چه دوره هایی که ایرانیان اصیل براین سرزمین حکمرانی میکردند و چه زمانی که متجاوزین یونانی زمامدار قدرت در این سرزمین بودند در دوره اول زمانی که مهرپرستان میزیستند سگ یکی ازهمراهان همیشگی میترا یا مهربوده است به طوری که دراکثر تمثال های مهرنمادسگ به خوبی مشخص است.
سگ به عنوان حیوانی نگهبان و وفادار مورد تایید اکثر اقلیت ها بوده است. نماد سگ دردفینه یابی به معنای وجود قبر یا مقبره ای با ارزشی میباشد.
قبر وهدایا درفاصله ای کم ازنماد قرار دارد به جهت وفاداری سگ به صاحبش،چون سگ همیشه کنارصاحبش قرار میگرفته است پس درمحدوده نماد به دنبال تل خاکی یاسنگ چین بگردید.
نکته❗️چنانچه نمادروی سخره ای بزرگ تراش خورده باشد وروی نماد جوغن ببینیم اطراف صخره دنبال یک ورودی باشید و مقبره زیر نماد است.

سایت باستانی جویندگان گنج
???
ganjyor.co