نمونه ایی از یک سنگ دوشاخ و تفسیر آن در گنج یابی

 

 

 

 

 

دوستان عزیز در بالا تصویر یک سنگ دوشاخ را مشاهده می فرمائید که شاخص مقبره یا قبری بسیار با ارزش است و با توجه به جایگاه و محدوده کار و همچنین جوغن و خط برش بر روی یک طرف سنگ نشان میدهد که قبر یا مقبره در مسیر پشت سر عکاس قرار گرفته است.


ganjyar.co