پلمپ نماهای طبیعی

 

دوستان به عکس بالا توجه کنید دیده شده که بعضی از استاد نماهای مجازی این را به عنوان پلمپ تایید کرده اند و تعدادی هم گفته اند که پلمپ نماست و این اطراف پلمپ یا گور دخمه وجود دارد
که فقط باید به حال این شیادین مجازی تاسف خورد و تاسف بارتر از هر چیزی کسانی که به اینها لقب استاد میزنند و با طناب پوسیده اینجور ادمها به داخل چاه میروند.😔😔

اشکال و خطوط کاملا طبیعی مربوط به ساختار سنگ‌ می باشند.