کاسه ساسانی با نقش الهه

کاسه بیضی شکل (کشگول) با نقش الهه در وسط از جنس نقره مربوط به دوره ساسانی که قدمت آن به حدود ۱۷۰۰سال پیش بر میگردد.