کشف یک خمره سکه نقره توسط کاوشگران لکستانی

 

این هم نمونه ایی دیگر از موفیقت دوستان لکستانی ما که با کمک و راهنمایی استاد اریوبرزن بزرگ به آن دست یافتند.😍

امیدوارم که شما هم روزی با این صحنه روبه رو شوید.‌👌

@sangsaroj