گنج ، زیرخاکی، تپه مقبره پادشاه یا حاکم

تپه ایی دستی با سازه ایی بسیار منظم که خبر از یک مقبره خوب و با ارزش میدهد، چنانچه مسیر درست انتخاب شده باشه بعد از برداشتن سنگ چین به پله با شیب به سمت پایین خواهید خورد بعد از پله ها درب ورودی، سپس راهرو و اتاقها……..