تطبییق در دفینه یایی

یکی از موارد و فنونی که در زمان باستان برای دفینه گذاری از آن استفاده میشده علائم تطبیقی بوده است به شکلی که هدف در جایی دورتر از اینجا پنهان شده است ولی سنگ مبنا و دیگر علائم ریز را به شکل محیط و محدوده مخفی سازی هدف تطبیق و تراش میدادند، به شکل یک ماکت کوچک از محیط که هوش کارشناس میتواند از روی سنگ و علامت محل مخفی سازی هدف را پیدا کند.