شناخت اولیه آثار و علایم دفینه

درودبردوستان وکاوشگران عزیز?

دوستان میخواهم درموردچندنکته پیش پاافتاده ولی کلیدی وبسیارمهم درمورد گنج یابی به طورمختصربرایتان توضیح بدم……
پولدارشدن یک شبه آرزوی هرانسانی است وخیلی پیش آمده است که شنیده ایم مثلافلانی گنج پیداکرد وپولدارشد و همین امرباعث وسوسه شدن خیلی ها میشود که به امیداینکه گنجی بدست بیاورندروانه کوه وبیابان میشوندولی بایدچندنکته رادرنظرگرفت، اول اینکه بایدعلم وتجربه این کارراداشته باشیم ویابدست بیاوریم.?
✔️درقدم اول بایدعلائم ونشانه ها راخوب بشناسیم?
علائم یانشانه هاچی هستند❓❓
همانطورکه میدانید درزمان باستان مردم همیشه درجنگ وغارت اموال یکدیگر بودند،پس به ناچاراگرمالی بدست می آوردندمجبوربودندجایی پنهانش کنند که بعدهادرزمان احتیاج بتواننددوباره ازآن استفاده کنند، ولی این احتمال وجود داشت که باگذشت زمان مکان دفن اموال رافراموش کنندبه همین منظورنشانه ای برای آن مکان میگذاشتند…..?

حال یا درختی، چشمه ایی ویا ازسنگی به عنوان نشانه استفاده میکردند،ولی بایداین رابدانیم که ازاجسامی برای نشانه گذاری استفاده میکردندکه به هیچ عنوان گذشت زمان وشرایط آب وهوایی
نتوانندبرآنهااثری بگذارد.
مثلاازدرختانی استفاده میکردند که بیشترین طول عمر را داشته باشند مثل سرو، گز، داغداغان، زالزالک و……?
واین طرز پنهان کردن اموال درزمان ورود اسلام رواج بیشتری داشت.
دوم چشمه ها…….
معمولاازچشمه هایی برای نشانه استفاده میکردند که ۱۲ماه سال آب داشته باشند.
واماسومین موردکه بیشترین سهم را در نشانه گذاری برای دفینه داشت سنگ بود
ولی باید توجه کردکه ازهرنوع سنگی برای نشانه گذاری استفاده نمی کردندمثلا سنگهای آهکی وفرسایشی که باگذشت زمان وشرایط جوی دست خوش تغییرات می شدندکه باتراش سنگهاآنهارابه صورت اشکالی همچون رخ وپیکره انسان یااشکال حیواناتی مثل شیر،فیل،خرس،شتر و……..درمی آوردند
که هریک از اینها مفهوم خاصی دارد که درپستی های آینده به تفسیر ومفهوم آنها میپردازیم?